هوای تهران سالم است

بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، کیفیت هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد.

مهر نوشت: بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۷ قرار گرفته و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول یا همان سالم است.

تهران از ابتدای سال ۵ روز هوای پاک، ۶۹ روز هوای قابل قبول و ۵ روز هوای آلوده داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۸ روز هوای پاک، ۶۴ روز هوای قابل قبول و ۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.