بدون رئیس جمهور خیلی سخت است اما دولت مصمم ادامه می‌دهد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره حال و هوای اعضای کابینه بدون حضور رئیس جمهور گفت: در نبود رئیس جمهور بسیار سخت است، اما مصمم هستیم.

مهر نوشت: انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در حاشیه اولین حیاط دولت چهارشنبه بعد از شهادت رئیس جمهور با حضور در جمع خبرنگاران گفت: کار بیشتر شده است زیرا می‌خواهیم این راه را بهتر ادامه دهیم‌.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص حال و هوای اعضای کابینه بدون حضور رئیس جمهور تصریح کرد: در نبود رئیس جمهور بسیار سخت است، اما مصمم هستیم.