ابلاغ دستورالعمل اجرایی نظام مدیریت سبز در ساختمان‌ها

سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از ابلاغ دستورالعمل اجرایی نظام مدیریت سبز در ساختمان‌های شهرداری تهران به منظور پیاده سازی نظام مدیریت سبز خبر داد.

مهر نوشت: اصغر عطایی سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه عدم توجه به مساله مصرف انرژی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی نظام تولید اقتصادی هر کشور که ارتباط مستقیم با دو مؤلفه درآمد و آلودگی هوا دارد، منجر به آسیب جدی به محیط زیست شده است؛ گفت: آمارها نشان می‌دهد مصرف انرژی و آب در کلان شهر تهران بیشتر از میانگین شهرهای جهانی است که این امر ضرورت اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریتی در راستای کنترل و کاهش انرژی را ایجاب می‌نماید. یکی از راهکارهای تأثیرگذار، استفاده از ابزارهایی نظیر اجرای مدیریت سبز در ساختمان‌های اداری که بخشی از هدر رفت انرژی را به خود اختصاص می‌دهند، است.

سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران خاطر نشان ساخت: مدیریت سبز با مفهوم بکارگیری مؤثر و کارآمد تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف محیط زیستی با سازماندهی و برنامه‌ریزی دقیق در ساختمان‌های اداری با رویکرد دستیابی به شرایط مطلوب جهت حفظ منابع شکل گرفته است. به منظور پیاده سازی نظام مدیریت سبز در یک ساختمان اداری باید شاخص‌های اصلی آن اعم از مصرف انرژی، مصرف آب، مدیریت پسماند، مصرف سوخت وسایل نقلیه، ساختمان‌ها و تجهیزات، آموزش و فرهنگ سازی، به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در شهرداری تهران نیز اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، مسؤولیت نظارت عالیه بر حسن اجرای آئین نامه مدیریت سبز در ساختمان‌های تحت تملک شهرداری تهران را برعهده دارد. از این رو دستورالعمل اجرای مدیریت سبز از سوی دبیرخانه نظام مدیریت سبز، جهت راهبری نظام مدیریت سبز و با هدف شفاف سازی در فرآیند اجرای این نظام و همچنین تسهیل در روند پیاده سازی آن در ساختمان‌های منتخب اداری شهرداری تهران تا پایان برنامه چهارم تدوین شد.

در آئین نامه مدیریت سبز (مصرف انرژی، مصرف آب، مدیریت پسماند عادی، مصرف سوخت وسایل نقلیه، ساختمان‌ها و تجهیزات و آموزش فرهنگ سازی) جهت اجرا به صورت بومی در شهرداری تهران تعریف و فرآیند اجرایی این نظام ارائه شده است. امید است با اجرای نظام مدیریت سبز در ساختمان‌های اداری شهرداری تهران گامی کوچک در جهت بهبود محیط زیست شهری برداشته شود.