بازدید هیأت نظامی جمهوری آذربایجان از تیپ ۶۵ نوهد ارتش

هیأت نظامی جمهوری آذربایجان با حضور در تیپ ۶۵ نوهد نیروی زمینی ارتش از توانمندی‌های و آمادگی‌های رزمی این تیپ بازدید کرد.

مهر: هیأت نظامی جمهوری آذربایجان با حضور در تیپ ۶۵ نوهد نیروی زمینی ارتش از توانمندی‌ها و آمادگی‌های رزمی این تیپ بازدید کرد.

در این بازدید کارکنان تیپ ۶۵ در حضور هیأت نظامی جمهوری آذربایجان با اجرای رزمایش‌های متنوع در حوزه مبارزه با تروریسم، رهایی گروگان و… توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.