هوای تهران قابل قبول است

هوای تهران قابل قبول است

گزارش خبرگزاری مهر شاخص آلاینده‌ها در هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۷۹ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار داشت.

شاخص آلاینده‌ها هم‌اکنون بر روی عدد ۸۰ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا در وضعیت «پاک» از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا در وضعیت «قابل قبول (سالم) یا متوسط» از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا در وضعیت «ناسالم برای همه گروه‌ها» از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا در وضعیت «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا در وضعیت «خطرناک» است.