۳۱ درصد منابع پیش‌بینی‌شده هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد هدفمندی یارانه ها تا پایان سال ۱۴۰۲، حاکی از انحراف در عدم تحقق ۳۱ درصدی منابع پیش‌بینی‌شده هدفمندی یارانه ها است.

خبرگزاری مهر: گزارش دیوان محاسبات از عملکرد هدفمندی یارانه ها تا پایان سال ۱۴۰۲، حاکی از انحراف در عدم تحقق ۳۱ درصدی منابع پیش‌بینی‌شده هدفمندی یارانه‌ها است.

دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که به منظور مدیریت کارا و اثربخش یارانه‌ها، منابع و مصارف هدفمندی در سرجمع بودجه عمومی دولت لحاظ شود.

همچنین از دست‌دادن کارویژه سازمان هدفمندی، تکالیف غیر متعارف دستوری و استقراض سازمان از موارد حایز اهمیت در گزارش راهبردی این نهاد نظارتی است.