کاهش ۱۰ درصدی بارندگی در استان اصفهان/ روند بارش‌ها معکوس شد

اصفهان- بررسی آمار اداره کل هواشناسی استان اصفهان نشان می‌دهد که میانگین بارندگی در این استان در شش ماه سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ نسبت به دوره بلندمدت ۱۰ درصد کاهش یافته است.

مهر نوشت: میانگین بارندگی استان اصفهان از ابتدای سال زراعی (مهرماه) ۱۴۰۲ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ به ۱۵۵.۳ میلیمتر رسیده است که در مقایسه با بارش‌های دریافتی استان در مدت مشابه سال قبل که ۱۷۸.۶ میلیمتر بود، ۲۳.۳ میلیمتر معادل ۱۳ درصد کاهش یافته است. میانگین بارش‌های استان تا پایان فروردین ماه نسبت به دوره بلندمدت مشابه نیز حدود ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میانگین بارندگی یک سال زراعی کامل در استان اصفهان ۱۹۷.۳۸ میلیمتر است. سال زراعی از یکم مهر ماه هر سال تا ۳۱ شهریور سال بعد محاسبه می‌شود.

بنا بر آمار اداره کل هواشناسی استان اصفهان، همچنین کلان‌شهر اصفهان از ابتدای سال زراعی (مهرماه ۱۴۰۲) تا ۳۰ فروردین، ۱۱۳ میلیمتر بارش دریافت کرده این در حالی است که میانگین بارش‌های شهر اصفهان در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۰.۱ میلیمتر و در بلندمدت ۱۰۶ میلیمتر بود.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهر اصفهان ۱۲۳.۱ میلیمتر است. بر پایه آمار اداره کل هواشناسی استان، میانگین بارشی شهر اصفهان در سال زراعی کنونی نسبت به سال زراعی گذشته (۱۴۰۲- ۱۴۰۱) ۱۹ درصد کاهش و نسبت به بلندمدت (۶۳ ساله) ۶.۵ درصد افزایش یافته است.

کاهش بارندگی در مناطق غرب و جنوب استان اصفهان

فریدون‌شهر به عنوان پربارش‌ترین شهرستان استان اصفهان در سال زراعی کنونی، از مهر سال گذشته تا پایان فروردین ماه ۳۹۶.۶ میلیمتر بارندگی داشته است. در حالی که بارش‌های این خطه در مدت مشابه سال گذشته ۴۶۰ میلیمتر و در بلند مدت ۵۰۸ میلیمتر بود.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل فریدون‌شهر ۵۷۱ میلیمتر است و بارش‌های امسال این شهرستان در مقایسه با سال زراعی گذشته ۱۴ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۲۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.‌

سمیرم نیز به‌عنوان دومین شهرستان پربارش استان اصفهان از ابتدای سال زراعی (مهرماه) تا ۳۰ فروردین ۳۷۸ میلیمتر بارندگی داشته در حالی که در مدت مشابه سال قبل میانگین بارش‌های این شهرستان به ۵۳۳ میلیمتر و در دوره بلندمدت ۴۲۵ میلیمتر می‌رسید.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهرستان سمیرم ۴۷۵ میلیمتر است. بنا بر آمار اداره کل هواشناسی استان اصفهان، بارش‌های امسال شهرستان سمیرم نسبت به سال زراعی قبل ۲۹ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۱۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین میانگین بارشی شهرستان چادگان در سال زراعی کنونی تا پایان فروردین ماه به ۱۸۰ میلیمتر رسیده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۲۸۶ میلیمتر و در بلندمدت ۲۴۹ میلیمتر بود.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل این شهرستان ۲۸۸ میلیمتر است. برهمین اساس میانگین بارندگی چادگان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت ۲۷ درصد کاهش یافته است.

بررسی آمار ارائه شده از سوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان نشان می‌دهد به‌رغم کاهش بارندگی در شهرستان‌های سردسیر غرب و جنوب استان در سال زراعی کنونی، میانگین بارش‌ها در شهرستان‌های گرمسیری و دارای اقلیم گرم و خشک در شمال و شرق استان، نسبت به سال قبل و دوره بلند مدت افزایش یافته است.

افزایش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی بارش‌ها در ورزنه و کاشان

برای مثال میانگین بارندگی شهرستان ورزنه از ابتدای سال زراعی کنونی تا پایان فروردین ماه به ۹۲ میلیمتر رسیده است. درحالی که میزان بارش‌های این شهرستان در مدت مشابه سال گذشته ۶۴ میلیمتر و در دوره بلندمدت تا این تاریخ ۶۵.۷ میلیمتر بود.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهرستان ورزنه ۷۶.۶ میلیمتر است. بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان میانگین بارش‌های امسال شهرستان ورزنه در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی قبل ۴۱.۴ درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت ۳۹ درصد افزایش یافته است.

همچنین میانگین بارندگی در شهرستان کاشان در شمال استان اصفهان از ابتدای سال زراعی تاکنون، ۱۱۲.۷ میلیمتر برابر با میانگین دوره بلندمدت این خطه بوده و این در حالی است که میزان بارش‌های این شهرستان در مدت مشابه سال گذشته ۵۶.۷ میلیمتر بود.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهرستان کاشان ۱۳۲.۷ میلیمتر است. بر این اساس میانگین بارندگی این شهرستان در سال زراعی کنونی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، میانگین بارندگی در شهرستان نائین از ابتدای سال زراعی تا کنون به ۸۷ میلیمتر رسیده است در حالی که میزان بارش این خطه در مدت مشابه سال زراعی قبل ۵۷ میلیمتر و دوره بلند مدت ۷۸ میلیمتر بود.

روند بارش‌ها در اصفهان معکوس شد

میانگین بارندگی یک سال زراعی کامل شهرستان نائین ۹۱ میلیمتر است. بر همین اساس میانگین بارندگی این شهرستان در سال زراعی کنونی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۱۲ درصد افزایش دارد.

بنا بر آمار اداره کل هواشناسی استان اصفهان، میانگین بارش‌ها در شهرستان اردستان نیز ۹ درصد، در نطنز ۲۶ درصد و کبوترآباد پنج درصد نسبت به دوره بلندمدت این شهرستان‌ها افزایش نشان می‌دهد. در حالی که بارش‌ها در شهرستان‌های سردسیر و پربارش غرب و شمال غرب استان از جمله داران، گلپایگان، خوانسار و میمه به ترتیب ۲۵ درصد ،۹.۴ درصد، ۵.۵ درصد و ۵.۴ درصد نسبت به دوره بلندمدت کاهش یافته است.