بازدید رییس کمیته ملی پارالمپیک از اردوی تیم ملی جودو نابینایان

غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک با حضور در اردوی تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان در جریان وضعیت آنها قرار گرفت.

مهر: در این بازدید غفور کارگری با همراهی محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان و سعیدسلگی رییس معاون ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک از نزدیک در جریان روند تمرینات و آماده سازی ملی پوشان تیم جودو برایبازی های پاریس۲۰۲۴ قرار گرفت.

کادر فنی و ملی پوشان این رشته نیز در خصوص تمرینات و مسائل مورد نظر با رییس کمیته ملی پارالمپیک گفتگو کردند.